T300917 1572 +13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

116 nước, 12 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua