Si6tan5 1655 +15
Giadinh12 1634 -15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

104 nước, 8 phút : 17 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết