2022co 1495 -16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

71 nước, 9 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua