Si6tan5 1672 +20
vinh1979 1772 -20

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

112 nước, 9 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết