Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

82 nước, 9 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua