Si6tan5 1637 +23
vinh1979 1807 -23

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

110 nước, 11 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết