Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

116 nước, 20 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua