Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

27 nước, 3 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết