Si6tan5 1630 +10

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

103 nước, 11 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua