Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

102 nước, 14 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết