thi72 1811 -28

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

73 nước, 8 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua