thi72 1783 +6

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

53 nước, 5 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua