Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

73 nước, 12 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết