Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

19 nước, 2 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ