voba 1514 -16

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

81 nước, 13 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết