Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

62 nước, 7 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua