Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

104 nước, 10 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết