Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

36 nước, 4 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết