Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

37 nước, 4 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ