Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

36 nước, 5 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ