Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 16/1/2022

43 nước, 5 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết