Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/1/2022

64 nước, 8 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết