Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/1/2022

109 nước, 21 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua