Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/1/2022

42 nước, 5 phút : 01 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết