Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/1/2022

85 nước, 11 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết