Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 17/1/2022

16 nước, 1 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết