Kiểu: Cờ úp, 19/1/2022

58 nước, 6 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua