Si6tan5 1802 +9
choidonhat 1647 -9

Kiểu: Cờ úp, 20/1/2022

74 nước, 10 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua