Si6tan5 1793 +9
letriduong 1636 -9

Kiểu: Cờ úp, 20/1/2022

74 nước, 8 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết