Kiểu: Cờ úp, 21/1/2022

92 nước, 21 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết