Anonymious 1534 +19
thongphung 1604 -19

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2022

62 nước, 5 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua