thongphung 1584 -17
Anonymious 1554 +17

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2022

49 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua