Anonymious 1571 +16
thongphung 1567 -16

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2022

56 nước, 6 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua