Anonymious 1569 +16
thongphung 1569 -16

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2022

34 nước, 3 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua