thongphung 1553 +17
Anonymious 1585 -17

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2022

46 nước, 3 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết