Anonymious 1568 +16
thongphung 1570 -16

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2022

100 nước, 13 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua