Kiểu: Cờ úp, 22/1/2022

63 nước, 7 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ