Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2022

57 nước, 8 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ