Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2022

38 nước, 5 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ