Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2022

48 nước, 6 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua