Kiểu: Cờ úp, 24/1/2022

56 nước, 11 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua