Kiểu: Cờ úp, 25/1/2022

48 nước, 9 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua