Lisamai 1732 -17

Kiểu: Cờ úp, 25/1/2022

36 nước, 9 phút : 01 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết