Lisamai 1699 +18

Kiểu: Cờ úp, 25/1/2022

93 nước, 18 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết