Kiểu: Cờ úp, 25/1/2022

60 nước, 10 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết