Kiểu: Cờ úp, 26/1/2022

45 nước, 3 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết