Kiểu: Cờ úp, 26/1/2022

48 nước, 4 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ