Kiểu: Cờ úp, 26/1/2022

24 nước, 1 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua