kietbm 1398 +25

Kiểu: Cờ úp, 26/1/2022

74 nước, 10 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết