Kiểu: Cờ úp, 26/1/2022

93 nước, 12 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua